Reklamace

REKLAMACE

Adresa pro vrácení zboží:

Česká Republika:
Olza Logistic - [MEGAT - Dariusz Branny]
Karvinská 1897
73701 Český Těšín

Slovensko:
Olza Logistic - [MEGAT - Dariusz Branny]
ul. Súľov 45
01352 Súľov-Hradná

1. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje moment, kdy se o reklamaci prodávající dozvěděl. Reklamaci je možné podat dopisem nebo e-mailem, na dodací adresu nebo elektronickou adresu uvedenou v kontaktech.

2. O reklamaci rozhoduje prodávající ihned, nejpozději do 30 pracovních dnů. Tato doba se prodlužuje přiměřeně v případě, kdy prodávající předává věc k odbornému posouzení vady.

3. Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud nebude mezi prodávajícím a spotřebitelem dohodnuto jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

4. V případě oprávněné reklamace má spotřebitel nárok na náhradu nákladů, které mu v souvislosti s reklamací vznikly.

5. V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů, které na uplatnění práva z vad vynaložil. Současně nemá prodávající nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně, pokud ze strany spotřebitele nedošlo k jednání, z něhož se dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv.

6. Spotřebitel bude písemně vyrozuměn o způsobu a lhůtě, ve které prodávající potvrdil, kdy spotřebitel právo z vadného plnění uplatnil. Po odeslání reklamace bude spotřebitel/kupující telefonicky nebo elektronicky kontaktován o vyrozumění reklamace.