Ochrana soukromí a cookies

POLITIKA SOUKROMÍ A COOKIES


§1. Všeobecná ustanovení

 1. Tento doklad představuje informační klauzuli dle čl. 13 odst. 1 a 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) pro osoby (Zákazníky) využívající služby správce údajů.

 2. Správcem osobních údajů dle čl. 4 bod 4 GDPR je Dariusz Branny podnikající pod firmou MEGAT Dariusz Branny pod adresou ul. Grabowa 3, 43-440 Goleszów, DIČ: 5481281095, IČ: 070741874; adresa e-mail: zamowienia@coricamo.pl, telefon: +48 664 084 585.

 3. Správce dle čl. 32 odst. 1 GDPR dodržuje zásady ochrany osobních údajů a také aplikuje vhodné technické a organizační prostředky za účelem předcházení případnému nebo nezákonnému zničení, ztráty, úpravě, neoprávněnému prozrazení nebo neoprávněnému přístupu k osobním údajům zpracovávaným v souvislosti s prováděnou činností.

 4. Uvedení zákazníkem osobních údajů je dobrovolné, ale je podmínkou k uzavření smlouvy, jejímž předmětem jsou služby poskytované správcem nebo ním nabízené výrobky. Zákazník je povinen uvést osobní údaje a následkem neuvedení údajů je nemožnost využití nabídky správce.§2. Účel a základy zpracovávání osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje pro následující účely:

a) uzavírání a realizace smluv, jejichž předmětem jsou služby nebo výrobky nabízené správcem údajů v jeho e-shopu;

b) poskytování elektronickou cestou služeb dostupných na internetových stránkách správce údajů, včetně umožnění podávání objednávek pomocí formulářů dostupných na internetové stránce a také udržování účtu zákazníka e-shopu;

c) zasílání marketingových informací týkajících se nabídky výrobků nebo nabídky služeb správce údajů;

d) poskytování odpovědí na dotazy směřované na správce údajů prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na jeho internetových stránkách.

 1. Základem zpracovávání osobních údajů je:

a) činit úkony za účelem uzavření a také realizace smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pro účely uvedené v odst. 1 písm. a – b;

b) právně odůvodněná záležitost správce údajů a dodatečně souhlas osoby, které se týkají údaje, jestliže je vyžadován příslušnými právními předpisy (čl. 6 odst. 1 písm. a) a f) GDPR) pro účel uvedený v odst. 1písm. c;

c) právně odůvodněná záležitost správce údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) za účelem uvedeným v odst. 1 písm. d).§3. Příjemci údajů. Předávání údajů třetím státům

 1. Příjemci osobních údajů zpracovávaných správcem mohou být subjekty zprostředkovávající dodávky nebo uskutečňující dodávky osobám provádějícím nákupy výrobků správce údajů a také operatéři elektronických plateb.

 2. Správce údajů může předávat osobní údaje cestou smlouvy o pověření zpracovávání osobních údajů subjektům provádějícím jeho jménem a v jeho prospěch část úkolů týkajících se zpracovávání osobních údajů, jako jsou účetní kanceláře, právní kanceláře, dodavatelé hostingových služeb.

 3. Osobní údaje mohou být předány subjektům majícím sídlo v Evropské unii a a mimo Evropský hospodářský prostor tj. do edrone ltd, Google LLC, a také Facebook Inc. na základě příslušných právních zabezpečení, kterými jsou standardní smluvní klauzuly ochrany osobních údajů schválené Evropskou komisí.§4. Doba uchovávání osobních údajů

Správce údajů uchovává osobní údaje po dobu spojenou s termínem platnosti smlouvy, s jejíž realizací je spojeno zpracovávání údajů, a v případě ukončení realizace smlouvy nejdéle:

a) po dobu platnosti smlouvy uzavřené se zákazníkem a také po ukončení její platnosti pro účely spojené s uplatňováním nároků spojených se smlouvou, provedení povinností vyplývajících z platných právních předpisů avšak po dobu maximálně 10 let;

b) po dobu 5-ti let pro osobní údaje nacházející se na účetních dokladech (faktury) v souladu se zákonem o účetnictví;

c) do doby zrušení souhlasu na zpracovávání osobních údajů.§5. Oprávnění osoby, které se týkají údaje

 1. Každá osoba, jejíž osobní údaje jsou správcem zpracovávány, má právo přístupu k obsahu svých údajů, právo na jejich opravu, odstranění („právo být zapomenutým“), omezení zpracovávání, právo na převedení údajů, právo na námitku a také právo na odvolání souhlasu se zpracováváním údajů v libovolném okamžiku.

 2. Každá osoba, která se zapsala do Newsletteru, a chtěla by odvolat svůj souhlas, má takovou možnost kliknutím na odkaz na odhlášení se z newsletteru (Odhlášení z odběru novinek) viditelný v jeho spodní části nebo kontaktovat Správce obchodu.

 3. Každá osoba, která rozhodne, že její osobní údaje jsou zpracovávany správcem s porušením předpisů GDPR, má právo podat stížnost k předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.§6. Profilování

Osobní údaje získané správcem údajů mohou být zpracovávány automatickým způsobem – včetně také v podobě profilování. Profilování osobních údajů je prováděno správcem údajů a zakládá se na posouzení zvolených informací o osobě, které se údaje týkají, pro účely analýzy a prognózy osobních preferencí a také zájmů, především pro možnost zasílání osobě, které se údaje týkají, personalizované nabídky.

Automatické zpracování údajů prováděné správcem údajů, nezpůsobuje pro osobu, které se týkají údaje, žádné právní následky. Osoba, které se týkají údaje může kdykoliv podat námitky proti automatizovanému zpracování jejích údajů.§7. Politika „Cookies“

 1. Správce využívá soubory typu Cookies za účelem shromažďování informací spojených s využívání e-shopu zákazníkem. Cookies jsou nevelké textové soubory zasílané a uchovávané na zařízení Zákazníka, jejichž pomocí se spojuje s e-shopem. Správce využívá soubory Cookies „dočasné“ uchovávané na koncovém zařízení Zákazníka do doby odhlášení, uzavření internetové stránky nebo uzavření internetového prohlížeče a také soubory Cookies „dlouhodobé“ uchovávané na koncovém zařízení Zákazníka po dobu určenou v parametrech souborů Cookies nebo do doby jejich odstranění Zákazníkem.

 2. Soubory Cookies dovolují Správci přizpůsobení a optimalizaci e-shopu pro potřeby Zákazníků, tvoření statistik zhlédnutí e-shopu a také zaručení bezpečnosti e-shopu. Soubory Cookies jsou také používány pro udržování kontaktu Zákazníka po opuštění internetové stránky a pro umožnění návratu do obsahu nákupního koše. Soubory Cookies umožňují také zapamatování si nastavení zvolených Zákazníkem a také parametrů stránky.

 3. Zákazník může kdykoliv pomocí svého internetového prohlížeče smazat soubory Cookies pocházející z e-shopu nebo celkově zablokovat jejich shromažďování na zařízení Zákazníka.

 4. Zablokování Zákazníkem možnosti shromažďování souborů Cookies na jeho zařízení může Zákazníkovi komplikovat nebo zabránit používání některých funkcí e-shopu.§8. Kontakt se Správcem

Za účelem využití oprávnění týkajících se osobních údajů nebo v případě dotazů spojených s naší Politikou soukromí prosíme, abyste nás kontaktovali na e-mailové adrese: iwona@coricamo.pl.